online-pay

شرایط فروش و لیست قیمت محصولات

در حال حاضر بخشنامه ای وجود ندارد.

مدارک لازم جهت فروش lمشارکتی

  • تکمیل فرم درخواست انعقاد قرارداد .
  • کپی کارت ملی و شناسنامه.
  • اصل فیش پرداختی( در وجه شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا).
  • چک های مورد نیاز بر اساس بخشنامه فروش مشارکتی.
  • امضاء کلیه نسخ قرارداد توسط مشتری( پس از عقد قرارداد).