fa-IRen-US
online-pay

شرایط فروش و لیست قیمت محصولات

توجه: نظربه اینکه انجام فرایند شماره گذاری برای مشتریان شهرستان ها در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود؛ لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام برای خریداران محترم شهرستان ها از کل مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد.
در حال حاضر بخشنامه ای وجود ندارد.

مدارک لازم جهت فروش اقساطی

  • تکمیل فرم درخواست انعقاد قرارداد .
  • کپی کارت ملی و شناسنامه.
  • اصل فیش پرداختی( در وجه شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا).
  • چک های اقساطی بر اساس بخشنامه فروش قرارداد.
  • فرم وکالت نامه محضری تایید شده دفتر اسناد رسمی.
  • امضاء کلیه نسخ قرارداد توسط مشتری( پس از عقد قرارداد).