مقالات آموزشی


بولتن ها

رانندگي به شيوه اي بهينه تر

رانندگي به شيوه اي بهينه تر

با آرامش برانيدرانندگي عصبي (با سرعت راندن، شتابگيري و ترمزگيري سريع) باعث هدر رفتن سوخت مي گردد. در صورت رانندگي با آرامش مي توانيد متوسط مصرف سوخت خودرو را تا 33 درصد در بزرگراهها و تا 5 درصد در درون شهرها كاهش دهيد. رانندگي با آرامش همچنين ايمن تر...