گارانتی تویوتا
مشتری گرامی : تحویل قطعات داغی ( قطعات باز شده از روی خودرو) در دوره گارانتی متعلق به شرکت ایرتویا و بعد از اتمام گارانتی متعلق به مشتری و بعد از دریافت رسید به ایشان تحویل داده خواهد شد.