Download دانلود فایل شرایط فروش
توجه: نظربه اینکه انجام فرایند شماره گذاری برای مشتریان شهرستان ها در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود؛ لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام برای خریداران محترم شهرستان ها از کل مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد.
مدل خودروحجم موتورمدل سالقیمت کل (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‏ گذاری و فیش عوارض 10%)هدیه ویژه خرید نقدیمبلغ قابل پرداختزمان تحویلهزینه شماره‏ گذاری و فیش عوارض 10%خرید
پریوس - تیپ C1800 CC20171,560,000,000 4 میلیون تومان تخفیف + 2 سال سرویس دوره ای رایگان1,520,000,000فوری141,000,000 سفارش
پریوس - تیپ 31800 CC20171,620,000,000 4 میلیون تومان تخفیف + 2 سال سرویس دوره ای رایگان1,580,000,000فوری141,000,000 سفارش
روفور - T3-E2500 CC20172,580,000,000 بیمه بدنه یکساله رایگان2,580,000,000فوری161,500,000 سفارش
NX200t - Exclusive2000 CC20173,150,000,000 ---3,150,000,000فوری292,000,000 سفارش
NX200t - Fsport SPT22000 CC20173,570,000,000 بیمه بدنه یکساله رایگان3,570,000,000فوری292,000,000سفارش
NX200t - Fsport 2000 CC20173,980,000,000 ---3,980,000,000فوری292,000,000سفارش
NX300h - فول G2500 CC20173,350,000,000 ---3,350,000,000فوری297,000,000سفارش
NX300h - فول G-Fsport2500 CC20173,420,000,000 ---3,420,000,000فوری297,000,000سفارش
NX300h - C فول2500 CC20173,490,000,000بیمه بدنه یکساله رایگان3,490,000,000فوری297,000,000سفارش
NX300h - EU FP62500 CC20173,510,000,000بیمه بدنه یکساله رایگان3,510,000,000فوری297,000,000سفارش
NX300h - EU P72500 CC20173,550,000,000---3,550,000,000فوری297,000,000سفارش
NX300h - EU FP72500 CC20173,590,000,000---3,590,000,000فوری297,000,000سفارش

مدارک لازم جهت فروش نقدی

  • تکمیل فرم درخواست انعقاد قرارداد .
  • کپی کارت ملی و شناسنامه.
  • اصل فیش پرداختی( در وجه شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا).
  • امضاء کلیه نسخ قرارداد توسط مشتری( پس از عقد قرارداد).

نماد اعتماد الکترونیکی